GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Kungsholmens Kiropraktik & Rehab och våra underleverantörer hanterar dina uppgifter och persondata i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi innehar specifika GDPR avtal med samarbetspartners eller har samarbetspartners som alla följer GDPR.

Patienten godkänner automatiskt hantering och lagring av sina personuppgifter i samband med bokning, online eller på annat sätt.

När du nyttjar våra vårdtjänster delar du med dig av dina personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Dessa uppgifter hanteras enligt Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälsa och sjukvård.

En leg. Kiropraktor för journal enligt patientdatalagen (PdL) och följer lagar som styr svensk hälso- och sjukvård. Enligt sjukvårdslagen har en kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda. Dina uppgifter och persondata behandlas därmed under sträng sekretess.

Förutom medicinsk information är de personuppgifter som sparas; patientens namn, personnummer, adress, email och telefonnummer

Hos Norrmalms Kiropraktik & Friskvård AB, klassas merparten av uppgifterna som behandlas som medicinsk data och behandlas i enlighet med patientdatalagen (PdL) med krav på lagring under en viss bestämd tid.

Uppgifterna kommer inte föras vidare till annan part, om inte patienten så önskar och godkänner detta för varje specifikt tillfälle. Med annan part menas t ex. försäkringsbolag eller remiss till annan sjukvårdspersonal/enhet.

Personuppgifterna används enkom inom vår egen verksamhet, däremed även innefattande våra inhyrda underkonsulter, för att säkerställa att rätt och säker behandling utförs. Personuppgifterna används vidare för bokningsbekräftelser/påminnelser och för korrespondens i rådgivande syfte (t ex. rehabiliteringsprogram via email) samt återkoppling och uppföljning av patienten/kunden.

Personuppgifterna används även vid enstaka marknadsföringsutskick och övrig information från företaget.

Du som patient har när som helst rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig och begära din journal.

Du har rätt att begära ändring ifall uppgifterna om dig skulle vara felaktiga.

Du har rätt att begära att bli raderad ur våra system av de uppgifter som ej klassas som medicinsk data, tex din mejladress. Du är då välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med det.

Du behöver dock ha en mejladress inskriven för att kunna ta del av automatiska bokningsbekräftelser.